Join Our 'Many Paths, One Mountain' Broadcast Every Sunday at 10am PT Sign Up

התייחסותי למה שקרה

Marc Gafni » Teachings in Hebrew » התייחסותי למה שקרה

מה שקרה

אני יכולה להגיד, אחרי היכרות עמוקה איתו, שגפני הוא בעיקר איש של ספר,של שיחות ,של כתיבה, איש רציני שעובד מבוקר עד לילה.
אני יכולה לתאר לעצמי ,שכך היה בימי “בית חדש”.

בנוסף, גפני היה פנוי באותה תקופה והעובדה ש”בית חדש” היה גם בית מגוריו,יצרה מעגל אנשים קרוב סביבו ונוצרו קשרים קרובים, שגפני,כאיש ציבור, קיווה בתמימותו, שהם יהוו לו פינה שקטה.

יש לי דיעות משלי בעניינים שבינו לבינה,ובשיחותי הרבות עם גפני, נוכחתי שהבין שבדיעבד זה היה בלתי אפשרי.

גפני ואני עדיין חלוקים בכמה דברים בחזון הגדול של מה שצריך להיות בין הנשי והגברי, אך הוא מעודד ומכבד את הדיעה העצמאית של מי שעומדת כנגדו.

לכן כל-כך הזדעזעתי שבנות שמעולם לא הביעו לגפני שום תלונה או אי שביעות רצון מהקשר האישי שלהן איתו, איכשהו התאגדו ומתוך הרגשה וחוויה שניפגעו, הגישו תלונות שברור לי לחלוטין –היו תלונות שווא- במשטרת ישראל.

אני שמעתי באותו ערב במפגש של “בית חדש” תיאורים לכאורה של הקשר בין גפני לנשים מסויימות שהעידו באותו ערב,לאחר מכן-חומר ראשוני הגיע לידי שהראה שהטיעונים האלה וגם התיאורים של אחת מאותן הנשים,בעיתון חיים אחרים היו שקריים ומסולפים לחלוטין.

אם גפני היה מגיע לאותה פגישה, אם חברי הקהילה היו רואים את החומר התיעודי כתוב ע”י הנשים עצמן, בזמן קשריהן עם גפני(ועוד הרבה חומר נוסף שצוותו של גפני עבד עליו שנתיים)- כל הערב היה מתפתח אחרת.

באותו ערב רציתי להביא את גפני לפגישה, הוא היה בהלם לבד בשדה התעופה ולא הבין את גודל העיוות והבגידה שהתרחשו באותה שעה.
אני בעצמי לא הבנתי מה בדיוק קורה ועדיין חשבתי שכולם פעלו מתוך אהבה.

לו הייתי יודעת לא הייתי נותנת לבנות למנוע ממני מלקחת את גפני.
גם מהבנות וגם ממארגני האירוע קיבלתי רושם ברור של פחד מכך שגפני יגיע לשם.
הם תירצו את זה כאילו גפני מסוכן לי ,כאילו הם מגנים עלי, היום אני יודעת שזו היתה שטות גמורה.
באותו ערב עניתי לאחד המארגנים שהתבטא כך:”גפני? מסוכן? אתה בטוח שאתה מדבר על גפני?!”
הוא פרץ בבכי .
גפני לא רק שאינו מסוכן, הוא אף היה המום ובשוק באותו ערב,(ובכל התקופה שאחריו).מי שהכיר את גפני ידע זאת, אבל חלק מהעניין היה ליצור בנו פאניקה.
גפני היה בקשר טלפוני איתי, ידענו כולנו שהוא בשדה התעופה, מעבר לכך הוא נפגש עם אנשי “בית חדש” באותו ערב מאוחר יותר- אז הידיעה כאילו “ברח” מהארץ היתה עוד שקר שהופץ לקהילה ולתקשורת, בלי שום בסיס, כדי לגרום לאנשים בארץ תחושה של הודאה באשמה מצידו, כביכול.
הידיעה הברורה שלי ששיקרו בצורה גסה באותו ערב באה –לא ממה שגפני סיפר לי אלא מעיון מקיף בחומר רב שהגיע לידי שהוא בחלקו דברי הנשים עצמן וכל החומר הזה סותר בצורה חד משמעית את מה שנאמר לנו באותו ערב, ובוודאי את הדברים שניכתבו לאחר מכן בעיתון חיים אחרים ובעיתונים אחרים.
אין כל קשר בין מה שקרה לעניין פלילי.

 

Meet Dr. Marc Gafni, Visionary Philosopher,
Author, and Social Innovator

as featured in