Join Our 'Many Paths, One Mountain' Broadcast Every Sunday at 10am PT Sign Up

?מי ישמור על גפני

Marc Gafni » Teachings in Hebrew » ?מי ישמור על גפני

“מי ישמור על גפני?”

“בית חדש” היה בתנופה אדירה, הקהילה הלכה וגדלה, היו חיבורים להמון תנועות ברחבי העולם, אפילו נולד פסטיבל חדש של “בית חדש” והיה הצלחה גדולה….

ובסופו של אותו פסטיבל , כשאנשים כבר החלו להתפזר,ישבנו כמה חבר’ה מהקהילה על הדשא במעגל ,שרנו תפילה ודיברנו על העתיד עם המון תקוה והתרגשות ופתאום אני זוכרת ששמעון לב טהור אמר משהו שנגע לליבי וצימרר אותי, הוא אמר “גפני עובד יום ולילה ,נימצא בכל מקום עבור כולם שומר על כולם פותח עולמות עבור כולנו….אבל מי שומר על גפני? צריך גם לשמור על גפני”
הירגשתי אז כמה הדברים נכונים, גפני נכס כל-כך יקר כמו שכתב אברהם” התייחס לכולנו בשלום וחברות”
גפני דאג לכולם, תפר תפירות, ארג מארגים בכל העולם בין כל מיני אנשים יום ולילה משך שנים כדי ליצור את היצירה הזו שניקראה “בית-חדש”….מי שומר עליו?

וחשבתי אז שהוא יכול להיות בסכנה, שהוא מגזים ועובד מעבר לכל יכולת של אדם אחד…מי יכול לעמוד בכזה עומס?…ידעתי שגפני הכי סמך על האנשים במעגל הפנימי שאיתם הוא דיבר בגובה העיניים והרשה לעצמו להיות יותר מרדכי מגפני….
אבל שמעון צדק.

המעגל הפנימי לא דאג לו. כל אחד ניסה לקבל מה שהוא יכל…כל אחד השתמש בגפני כקרש קפיצה למלא את תשוקתו, הפסיכולוגית, הרוחנית , הכלכלית, האישית.
דאגתי, ראיתי כבר את ניצני הקנאה.
מורים אחרים, נשים שכעסו שהוא החל לצאת עם מישהי בצורה קבועה ופומבית….
אבל לא חלמתי שיכול לקרות מה שקרה

Meet Dr. Marc Gafni, Visionary Philosopher,
Author, and Social Innovator

as featured in